TITLE

DESCRIPTION

Programy

Porozumienie bez przemocy(NVC)

Marshall Rosenberg - amerykański psycholog poprzez stworzenie komunikacji opartej na języku serca pokazuje nam, że w komunikacji trzeba umieć słuchać i mówić tak, by słowa były  nośnikiem tego, co czujemy, widzimy, słyszymy i czego potrzebujemy.

 

Założenia NVC

Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby: Potrzeby są uniwersalne, sposoby ich zaspokajania są różne. Uniwersalne ludzkie potrzeby to np. bezpieczeństwo, miłość, akceptacja, rozwój, przynależność, współdziałanie. Konflikty dzieją się na poziomie sposobów zaspokajania tych potrzeb – nazywanych w NVC strategiami.
Wszyscy ludzie poprzez swoje działania, swoje słowa usiłują zaspokoić swoje potrzeby. Niektóre strategie są bardziej efektywne – w lepszy sposób zaspokajają nasze potrzeby.

Rosenberg wprowadził postacie Szakala i Żyrafy na określenie sposobów mówienia. Szakal to tragiczny sposób wyrażenia naszych potrzeb, daje mniejszą szansę na ich zaspokojenie. Żyrafa, która ma najdłuższą szyję i największe serce ze zwierząt lądowych, może zobaczyć więcej i więcej zrozumie. Posługując się językiem Żyrafy, mamy szansę wsłuchiwać się w siebie i w innych, a tym samym skuteczniej się komunikować.

Marshall Rosenberg opracował model 4 kroków, które czynią komunikację skuteczną, opartą na empatii i zrozumieniu wzajemnych potrzeb:

 

PO PIERWSZE FAKTY - CZYSTE OBSERWACJE:

Gdy o czymś mówimy, trzymajmy się faktów. Patrzymy na sytuację z punktu widzenia kamery. Opisujemy rzeczywistość bez dodawania swoich sądów.

 

PO DRUGIE - UCZUCIA

Uczucia nie są pozytywne ani negatywne. Pochodzą z nas, niosą informację o tym, co jest ważne. Mogą ostrzegać lub uspokajać. Są wskazówkami do naszych potrzeb.

 

PO TRZECIE - POTRZEBY

Każdy człowiek bez względu na to, w której części świata mieszka, ma takie same potrzeby:

miłości, akceptacji, szacunku, uwagi, rozwoju, prywatności, swobody wyborów celów, marzeń, wartości, niezależności.....(wymieniać można jeszcze wiele). Wszystkie potrzeby są ważne, a niezaspokojone mogą objawiać się albo w postaci frustracji, złości, gniewu albo lęku.
Potrzeby są centralnym punktem rozmowy. Warto słuchać swoich potrzeb, by je zaspokajać świadomie i w sposób dobry dla wszystkich.

 

NASTĘPNY (CZWARTY KROK) - PROŚBA

Prośba nadaje działaniu jasny kierunek i pokazuje, jak sprawy mogą się dalej potoczyć. Dba o zaspokojenie potrzeby i budowanie kontaktu jednocześnie. Ważne jest, by prośba była konkretna, jasna, wyrażona, czego chcę, a nie czego nie chcę. Uwzględnia mnie, jak i drugą osobę w takim stopniu, jaki jest możliwy w danej chwili.

Gdy będziemy znali swoje potrzeby i uwzględniali potrzeby innych i będziemy o sobie mówili otwarcie i słuchali innych z empatią, uda nam się budować bliskie i pełne zrozumienia relacje, za którymi tak tęsknimy.

Logodydaktyka – wychowanie do szczęścia

W rozumieniu logodydaktyki cele edukacji, które powinna realizować szkoła są następujące:

 1. Zapewnienie ciągłości cywilizacyjnej pomiędzy pokoleniami - w wymiarze akademickim, społecznym, kulturowym; zrealizowanie programu w oparciu o wspólne standardy (narodowe i światowe) pozwalające na konkretne oczekiwania intelektualne w stosunku do absolwentów szkoły danego stopnia.
 2. Chcemy, aby młodzi ludzie znali swoje korzenie. Chcemy przekazać im zakodowaną w kulturze tożsamość narodową, ale także dzieje świata i ich miejsce w tym świecie. Chcemy aby przyswoili fundamentalne osiągnięcia nauki, zrozumieli je i cenili. Zakładamy, że przynajmniej z niektórych z nich, będą mogli korzystać.
 3. Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie (takim, jakie istnieje) oraz otwarcie ich na dokonywanie w nim zmian.
 4. Powinno to dotyczyć zarówno wymiaru zawodowego, jak i osobistego, a także obywatelskiego.
 5. Identyfikowanie uczniów o nadzwyczajnych zdolnościach, talentach i pasjach i tworzenie warunków dla ich rozwoju.
 6. Dążenie do wyrównania szans uczniów pochodzących ze środowisk kulturowo zaniedbanych. Nawet jeśli nie dojdzie do wyrównania, co jest możliwe - wszak dobre środowisko rodzicielskie cały czas wspiera rozwój - młodym ludziom zostaną pokazane pewne wzory, możliwości, różnorodne sposoby spędzania czasu i życia.
 7. Dostarczenie uczniom narzędzi pozwalających im wieść szczęśliwe i spełnione życie, zarówno teraz jak i w przyszłości.

Uważamy, że w szkole równie ważne jak nauczanie jest to, aby uczeń, a potem człowiek dorosły:

 • Wiedział kim jest: znał siebie i swoje korzenie
 • Odczuwał codziennie sens swojego życia
 • Potrafił myśleć samodzielnie i dokonywał wyborów w oparciu o własne wartości
 • Miał siłę charakteru pozwalającą mu skutecznie działać: wyznaczać i osiągać cele
 • Potrafił zdobywać potrzebną mu wiedzę
 • Lubił się uczyć i dbał o swój rozwój
 • Miał dobre relacje z innymi
 • Potrafił regenerować własne siły
 • Był szczęśliwy, deklarował, że jest zadowolony ze swojego życia.

 

Dzień Dobrego Słowa

dobrego

 

 

 

 

 

 

 

 

to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci:

 • nauczą się używania w codziennym języku zwrotów i form grzecznościowych,
 • zrozumieją konieczność eliminacji z języka wulgarnych słów,
 • nauczą się szacunku dla wspólnego dobra,
 • przygotowują się do rozpoznawania, nazywania i hierarchizacji moralnych wartości oraz dokonywania wyborów,
 • będą kształtować postawę dialogu, tolerancji oraz umiejętność słuchania i rozumienia innych i ich poglądów.

Czas realizacji: 13. dzień każdego miesiąca.
Projekt angażuje wszystkie dzieci, młodzież z placówki edukacyjnej; ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany jest podczas całego dnia aktywności w placówce: na lekcjach z różnych przedmiotów, w trakcie innych zajęć, zajęć, zabaw, wycieczkach etc.

 

Szkoły w sieci

szkoly w sieci

 

 

 

 

Włączenie nowoczesnych technologii do programu nauczania umożliwia nie tylko poprawę jakości nauczania, ale także nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia oraz innych zdolności niezbędnych w XXI wieku. Ułatwienie szybkiego dostępu do informacji i możliwość interaktywnego kształcenia staje się nowym priorytetem polskiego systemu edukacji.

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

nowe horyzonty

 

 

 

 

 

 

 

 

to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programowa i rekomendowany przez MEN i Kuratoria Oświaty.

 

 

 

NEWS_Logo_PAH_aaa

to projekt edukacyjny organizowany przez Polską Akcję Humanitarną pod hasłem „Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej” („Szkoła Humanitarna”).

Udział w projekcie ma na celu zapoznanie uczniów naszej szkoły z tematyką kryzysów humanitarnych, pomocy humanitarnej, jak również sytuacją uchodźców. Uczniowie dowiedzą się, jak konstruować opowieść cyfrową - storytelling, a przede wszystkim, w jaki sposób opowiadać historie o wydarzeniach, które nas otaczają, korzystając z dostępnych środków przekazu informacji.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są: pani Karolina Kwiatek i pan Mikołaj Stępniak.

 

logo_klubu_szkol

UNICEF – współpracujemy uczestnicząc w organizowanych przez nich wielu programach edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-wzorowej-lazienki

Nadrzędnym celem programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

https://www.wzorowalazienka.pl/

 

 

Porcja Pozytywnej Energii – 4 edycja Programu edukacyjnego

 

Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” jest organizowany przez firmę Crispy Natural Sp. z o.o. Sp.k.

Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.

 

 

 

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pozwala odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomaga się animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.

Jesteśmy uczestnikiem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoje sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Celem programu jest poszerzanie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Uważamy, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie „Kompetencje na szóstkę” organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Program ma na celu rozwinięcie kompetencji społecznych uczniów, nauki pracy w grupach i podziału zadań, rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

 

 

"Czysta klasa - zgrana klasa" autorski program wychowawczyni klasy IV ze szkoły w Legionowie - Katarzyny Jędrzejewskiej. Celem programu jest rozbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności grupowej za utrzymanie porządku w sali lekcyjnej klasy IV, jednocześnie z nabywaniem podstawowych umiejętności związanych z dbałością o ład i czystość najbliższego otoczenia. Poza tym uczniowie rozbudzają w sobie potrzebę niesienia pomocy rówieśniczej i zaczynają rozumieć zależności pewnych czynności od siebie. Wspólny cel i odpowiedzialność za czystość sali wzmacnia i zespaja klasę.

 

Teatr wiem co to - edukacja teatralna uczniów klasy IV ze szkoły w Legionowie.

Program realizowany przez Teatr Baj. To cykl spotkań teatralnych i warsztatowych mających na celu pokazanie dzieciom kulis teatru, uwrażliwienie ich na sztukę, prezentację technik teatralnych i stosowanych przyborów. Uczniowie niejednokrotnie wcielą się w rolę aktora w celu prezentacji kolorytu i wysiłku prawdziwego aktorstwa. 

"Być jak Ignacy” to program edukacyjny Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza objęty Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP. Celem programu jest popularyzacja wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz inspirowanie do rozwoju. Za pomocą nowoczesnych narzędzi przybliżamy uczniom historię polskiej myśli naukowej reprezentowanej przez genialnego, polskiego wynalazcę Ignacego Łukasiewicza.

 

Insta.Ling jest stroną internetową do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Źródło: https://instaling.pl/

 

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Projekt szczególną wagę przywiązuje do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

 

Program edukacyjny eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szkoły w całej Europie realizują projekty edukacyjne przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii.
Podczas realizacji projektów uczniowie w praktyce doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską.

https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

 

 

Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem, np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.

 

 

Klasa IIIa w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczy w ogólnopolskim projekcie "Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?", w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki cyklowi ciekawych lekcji uczniowie będą rozwijać kompetencje matematyczne i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Dzieci będą same wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress