TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolny system oceniania kl. I – III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W LEGIONOWIE I JABŁONNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy dokument stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Milenium”. 2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. 3. WSO jest zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 4. W pierwszym etapie edukacyjnym stosuje się ocenianie opisowe, natomiast w drugim etapie edukacyjnym (IV –VI) stosuje się stopnie wg skali:
 • Celujący- 6
 • Bardzo dobry -5
 • Dobry- 4
 • Dostateczny- 3
 • Dopuszczający- 2
 • Niedostateczny- 1
5. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zaangażowania w proces zdobywania wiedzy i włożony wysiłek w drugim etapie edukacyjnym ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu i są zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania , które stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. 6. Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, przyrody oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków. 7. Zasady oceniania z przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego zawierają: Regulamin oceniania zajęć artystycznych oraz Regulamin oceniania w zakresie wychowania fizycznego, stanowiące załączniki do niniejszego dokumentu. 8. Nauczyciel jest obowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 9. Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5.50 oraz wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH i otrzymuje SKRZYDŁA – NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.
 1. Cele oceniania opisowego

Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym ma na celu gromadzenie informacji o,

aby diagnozować stan jego rozwoju – określić jego indywidualną potrzebę i

przyczyny występujących trudności w opanowaniu wiedzy. Pytamy więc, czy

stawiane dziecku wymagania, oczekiwania nie są za wysokie, za niskie,

czy dziecko podąża we właściwym kierunku, czy wymagania są spełnione przez dziecko

w określonym czasie oraz czy w dziecku dokonują się zmiany, w jakim kierunku

zmierzają, jaki jest ich zakres, tempo, dynamika?

 1. Funkcje oceny opisowej

- klasyfikacyjna:

 1. Ocenia poziom wiedzy ucznia;

 2. Dzięki niej możemy porównać osiągnięcia ucznia z pewnymi standardami;

 3. Wyrażona jest za pomocą określeń: poziom wysoki, poziom bardzo dobry, poziom dobry, poziom dostateczny, poziom niedostateczny;

- diagnostyczno – informacyjna:

 1. Zawiera informacje na temat co dziecko poznało, zrozumiało, opanowało, nauczyło się, jakie ma umiejętności, co potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki jest jego wysiłek i wkład w pracy.

- korekcyjny:

 1. Zawiera informacje, nad czym dziecko musi popracować, co ma zmienić, czego zaniechać.

- motywacyjna:

 1. Zachęca do dalszej pracy i wysiłku;

 2. Daje możliwość osiągnięcia sukcesu;

 3. Budzi wiarę we własne siły.

 1. Sposób oceniania

- bieżące ocenianie uczniów:

 1. Nauczyciele prowadzą zeszyty, w których nauczyciele wpisują spostrzeżenia o dziecku, postępy w nauce, uwagi na temat jego osiągnięć;

 2. Nauczyciele pod koniec każdego miesiąca wpisują osiągnięcia ucznia w kartę osiągnięć ucznia (w załączniku);

 3. W ocenianiu bieżącym stosujemy trzy określenia: wspaniale, dobrze, musisz popracować oraz stemple:

 1. Opisując zachowanie dziecka nauczyciel stosuje określenia: bardzo dobrze, dobrze, popraw się oraz stemple (jw.). Przy ocenianiu bieżącym nauczyciele korzystają z gry „Bank sukcesów” ( zasady w załączniku)

- śródroczne ocenianie:

W ocenianiu śródrocznym nauczyciel posługuje się:

Kartą oceny opisowej (w załączniku);

Kartą oceny opisowej – język angielski (w załączniku);

Kartą oceny opisowej – wychowanie fizyczne (w załączniku);

Kartą samooceny ucznia (w załączniku).

- końcoworoczne ocenianie:

 1. W końcoworocznej ocenie nauczyciel posługuje się kartą samooceny ucznia;

 2. Końcowo roczna ocena wpisywana jest do arkusza ocen oraz na świadectwo MEN.

 1. Częstotliwość oceniania

Ocenianie w nauczaniu zintegrowanym ma charakter ciągły i odbywa się na bieżącą w klasie i na zajęciach poza budynkiem szkolnym, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.

 • Sprawdzanie na bieżąco wykonywanych samodzielnie w klasie i w domu prac praktycznych i teoretycznych, indywidualnych lub grupowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych, zeszytów, testów kontrolnych, kart pracy. Dostrzeganie wysiłku i chęci uczenia się. Nagradzanie uśmiechem, pochwałą i gestem. Podkreślanie osiągnięć ucznia nie porównując go z innymi. Informowanie ucznia i rodziców o postępach w nauce i ewentualnych niedociągnięciach, koniecznych do uzupełnienia.

 • Stosowanie wszelkich dostępnych sposobów oceniania wspomagającego, tj. obserwacji ucznia w różnych sytuacjach, jego pracy, rozmów z nim, słuchania wypowiedzi o nim od innych nauczycieli, uczniów, pisanie recenzji prac.

 • Gromadzenie w teczkach prac dzieci:

- kart pracy;

- zeszytów;

- wybranych prac;

- sprawdzianów.

 • Stosowanie sprawdzianów (testów):

 1. Z zakresu edukacji matematycznej po każdym przerobionym dziale materiału;

 2. Z zakresu edukacji polonistyczno – środowiskowej (test łączony);

 3. W klasie pierwszej nauczyciel raz w miesiącu przeprowadza pisanie z pamięci;

 4. Począwszy od drugiego semestru każdy nauczyciel przeprowadza raz w miesiącu pisanie ze słuchu;

 5. Każdy sprawdzian zawiera ściśle określoną punktacje i jest oceniany słowami: wspaniale, dobrze, musisz jeszcze popracować wraz z komentarzem nauczyciela;

 6. Poprawiony sprawdzian nauczyciel musi oddać w terminie tygodnia od daty jego przeprowadzenia;

 7. Na koniec każdego semestru przeprowadzamy test kontrolny:

- matematyczny;

- polonistyczno – środowiskowy.

W celu orientacji stopnia opanowanego materiału i zaplanowania ćwiczeń korygujących.

 1. Zakres oceniania

Przy ocenie uwzględnia się:

- rozwój emocjonalno – społeczny, w tym między innymi pokonywanie problemów, poziom adaptacji do życia w klasie i w szkole, aktywność na zajęciach, obowiązkowość, prace w grupie, samodzielność.

- edukacje polonistyczną: mówienie, czytanie, pisanie;

- edukację matematyczną;

- edukacje artystyczną;

- edukacje środowiskową;

- zainteresowania ucznia;

- sprawność fizyczną dziecka;

- język angielski;

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 1. Ocena z zachowania

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

Ustalenie oceny z zachowania jest jawne. Odbywa się wobec całej klasy.

Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel opiera się na obserwacjach własnych i innych pracowników szkoły. Wysłuchuje także opinii zespołu klasowego.

Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły ogłasza konkurs: „Wzór do naśladowania”, mający na celu umotywowanie uczniów do nienagannego zachowania się w szkole i poza nią. Wyniki ogłaszane są po pierwszym i drugim semestrze. Regulamin konkursu w załączniku.

Wychowawcy poszczególnych klas mogą oceniać zachowanie uczniów według kryteriów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klasy ( w załączniku regulamin oceniania)

Ustala się następujące wytyczne do oceny opisowej oceny zachowania ucznia:

 1. Postawy proedukacyjne (stosunek do obowiązków szkolnych):

- aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych;

- frekwencja (punktualność, spóźnienia);

- dyscyplina na lekcji ( poszanowanie prawa do nauki innych uczniów);

- praca na miarę możliwości;

- poszanowanie mienia szkoły;

- samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym.

b. Postawy prospołeczne (kultura osobista, zasady współżycia w zespole):

- stosunek do koleżanek i kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi;

- kultura języka;

- pomoc koleżeńska i aktywność społeczna ( w klasie i poza szkołą);

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- podporządkowanie się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, dyrektora;

- poszanowanie godności innych osób;

- tolerancja wobec poglądów i przekonań innych osób;

- przeciwstawianie się brutalności i wulgarności;

- uczciwość, prawdomówność;

- zachowanie empatyczne i asertywne;

- samokontrola i samoocena w sytuacji społecznej.

c. Postawy prozdrowotne (zdrowie, higiena, bezpieczeństwo):

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych;

- dbałość o zdrowie;

- dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (czystość, higiena) własną i otoczenia.

KLASA I

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki

Zakres czytania i pisania - interesuje się książkami i czytaniem - samodzielnie czyta lektury - rozumie czytany tekst - pisze proste, krótkie zdania, pisze z pamięci - dba o staranność i estetykę oraz poprawność graficzną pisma Zakres mówienia, wypowiadania się - posiada bogaty zasób słownictwa - odtwarza z pamięci tekst dla dzieci - uczestniczy w zabawie teatralnej prawidłowo ilustruje mimiką, gestem, ruchem - potrafi wypowiadać się na każdy temat kilkoma powiązanymi ze sobą zdaniami rozwiniętymi - mówi na temat, zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych Zakres kultury języka - komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi - w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy - uwzględnia zmiany siły i tonu głosu

Poziom bardzo dobry

Zakres czytania i pisania - rozumie czytany tekst - czyta zdaniami - pisze proste, krótkie zdania, pisze z pamięci Zakres mówienia, wypowiadania się - potrafi wypowiadać się na każdy temat kilkoma powiązanymi ze sobą zdaniami prostymi - popełnia niewielkie błędy przy odtwarzaniu tekstu dla dzieci z pamięci - uczestniczy w zabawie teatralnej popełnia niewielkie błędy ilustrując mimiką, gestem, ruchem - mówi na temat, zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych Zakres kultury języka - zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi - w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Poziom dobry

Zakres czytania i pisania - czyta sylabami - pisze proste, krótkie zdania, - popełnia drobne błędy pisząc z pamięci Zakres mówienia, wypowiadania się - zasób słów w normie - potrafi wypowiadać się zwrotami - popełnia błędy przy odtwarzaniu tekstu dla dzieci z pamięci - uczestniczy w zabawie teatralnej popełnia błędy ilustrując mimiką, gestem, ruchem - zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych Zakres kultury języka - mało zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi - w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy

Poziom dostateczny

Zakres czytania i pisania - czyta głoskując - ma trudności w analizie i syntezie dłuższych wyrazów - robi błędy pisząc proste wyrazy, - nie potrafi pisać z pamięci Zakres mówienia, wypowiadania się - posiada ubogi zasób słownictwa - niechętnie się wypowiadać - nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci - niechętnie w zabawie teatralnej - nie odpowiada na pytania innych Zakres kultury języka - mało zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia - nie dba o kulturalne zwracanie się do rozmówcy

Poziom niedostateczny

Zakres czytania i pisania - nie zna wszystkich liter alfabetu - ma trudności w analizie i syntezie dłuższych wyrazów - robi błędy pisząc proste wyrazy, - nie potrafi pisać z pamięci Zakres mówienia, wypowiadania się - posiada ubogi zasób słownictwa - niechętnie się wypowiadać - nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci - nie uczestniczy w zabawie teatralnej - nie odpowiada na pytania innych Zakres kultury języka - nie komunikuje o swoich spostrzeżenia, potrzeby, odczucia - nie dba o kulturalne zwracanie się do rozmówcy

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki

- liczy w zakresie 20 w pamięci - liczy od 0 do 20, także wspak - sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, prawidłowo zapisuje te działania - wyprowadza kierunki od siebie i innych - prawidłowo klasyfikuje obiekty - potrafi ułożyć treść zadania do podanego działania - zna figury geometryczne - zna pojęcie długu i konieczności spłacania go - zna monety i banknoty będące w obiegu - zna nazwy dni tygodnia i miesiąca - odczytuje godziny na zegarze - samodzielnie mierzy odcinki za pomocą linijki

Poziom bardzo dobry

- liczy w zakresie 10 w pamięci - liczy od 0 do 20, także wspak - popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 20, - prawidłowo zapisuje działania - wyprowadza kierunki od siebie - prawidłowo klasyfikuje obiekty - rozumie treść zadań tekstowych potrafi samodzielnie je rozwiązać - zna figury geometryczne - zna pojęcie długu i konieczności spłacania go - zna monety i banknoty będące w obiegu - zna nazwy dni tygodnia i miesiąca - odczytuje godziny na zegarze - mierzy odcinki za pomocą linijki – z pomocą nauczyciela

Poziom dobry

- liczy w zakresie 10 w pamięci - liczy od 0 do 20, - popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 20, - robi błędy podczas zapisywania działań - popełnia błędy przy wprowadzaniu kierunków od siebie - popełnia błędy przy klasyfikacji obiektów - rozumie treść zadań tekstowych, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela - zna figury geometryczne - nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go - nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu - popełnia błędy przy wymienianiu nazwy dni tygodnia i miesięcy - popełnia błędy przy odczytywaniu godzin na zegarze - mierzy odcinki za pomocą linijki – z pomocą nauczyciela

Poziom dostateczny

- liczy w zakresie 10 na konkretach - liczy od 0 do 20, - często popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 10, - robi błędy podczas zapisywania działań - nie zna kierunków - często popełnia błędy przy klasyfikacji obiektów - nie rozumie treści zadań tekstowych, - popełnia błędy w nazewnictwie figury geometryczne - nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go - nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu - popełnia błędy przy wymienianiu nazwy dni tygodnia - nie zna nazw miesięcy - nie odczytuje godzin na zegarze - nie potrafi zmierzyć odcinka za pomocą linijki

Poziom niedostateczny

- nie liczy w zakresie 10 lub liczy tylko na konkretach - ma kłopoty z liczeniem od 0 do 20, - ma duże trudności podczas dodawania i odejmowania w zakresie 10, - nie potrafi zapisywać działań - nie zna kierunków - nie potrafi klasyfikować obiektów - nie rozumie treści zadań tekstowych, - ie zna figur geometrycznych - nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go - nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu - nie zna nazwy dni tygodnia - nie zna nazw miesięcy - nie odczytuje godzin na zegarze - nie potrafi zmierzyć odcinka za pomocą linijki

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Poziom wysoki

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, polu, sadzie i ogrodzie - zna zagrożenia dla środowiska, chroni przyrodę - wie jak segregować śmieci, samodzielnie segreguje śmieci - zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, wie jak się wtedy zachować - zna zagrożenia ze strony zwierząt - wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku - posiada bardzo bogatą wiedzę o świecie - zna zasady higieny, stosuje je

Poziom bardzo dobry

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, polu, sadzie i ogrodzie - zna zagrożenia dla środowiska, chroni przyrodę - wie jak segregować śmieci, - zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, wie jak się wtedy zachować - zna zagrożenia ze strony zwierząt - wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku - posiada dobrą wiedzę o świecie - zna zasady higieny, stosuje je

Poziom dobry

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące tylko w niektórych środowiskach - zna zagrożenia dla środowiska, - wie jak segregować śmieci, - zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, - zna zagrożenia ze strony zwierząt - wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku - posiada ogólną wiedzę o świecie - zna zasady higieny, nie zawsze je stosuje

Poziom dostateczny

- popełnia błędy przy rozpoznawaniu roślin i zwierząt - zna tylko niektóre zagrożenia dla środowiska, - nie wie jak segregować śmieci, - nie zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, - nie zna zagrożenia ze strony zwierząt - nie wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku - posiada nikłą wiedzę o świecie - zna zasady higieny, nie stosuje ich

Poziom niedostateczny

- nie rozpoznaje roślin i zwierząt - nie zna zagrożeń środowiska, - nie wie jak segregować śmieci, - nie zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, - nie zna zagrożenia ze strony zwierząt - nie wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku - nie zna zasady higieny, nie stosuje ich

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Poziom wysoki

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje - nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu - recytuje wiersze, rymowanki - śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego - rozumie sens opowiedzianych historyjek

Poziom bardzo dobry

- rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje - nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu - popełniając drobne błędy recytuje wiersze, rymowanki - śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego - rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom dobry

- nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela - popełnia drobne błędy nazywając obiekty w najbliższym otoczeniu - popełniając drobne błędy recytuje rymowanki - popełnia drobne błędy śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego -nie zawsze rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom dostateczny

- nie rozumie polecenia nauczyciela - robi błędy nazywając obiekty w najbliższym otoczeniu - nie potrafi recytować rymowanek - robi błędy śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego - na ogół nie rozumie sensu opowiedzianych przez nauczyciela historyjek nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom niedostateczny

- nie rozumie polecenia nauczyciela - nie potrafi nazwać obiektów w najbliższym otoczeniu - nie potrafi recytować rymowanek - nie śpiewa piosenek z repertuaru dziecięcego - nie rozumie sensu opowiedzianych przez nauczyciela historyjek nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

EDUKACJA MUZYCZNA

Poziom wysoki

- chętnie śpiewa, powtarza prostą melodię - potrafi bezbłędnie zaśpiewać piosenkę - odtwarza proste rytmy - realizuje proste schematy rytmiczne - świadomie i aktywnie słucha muzyki - kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom bardzo dobry

- chętnie śpiewa, powtarza prostą melodię - potrafi zaśpiewać piosenkę - odtwarza proste rytmy popełniając przy tym drobne błędy - realizuje proste schematy rytmiczne - świadomie słucha muzyki - kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom dobry

- powtarza prostą melodię popełniając błędy - potrafi zaśpiewać piosenkę - odtwarza proste rytmy popełniając błędy - realizuje proste schematy rytmiczne - kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom dostateczny

- nie potrafi powtórzyć prostej melodii - nie chętnie śpiewa piosenkę - robi błędy podczas odtwarzania prostego rytmu - realizuje proste schematy rytmiczne - niekulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom niedostateczny

- nie potrafi powtórzyć prostej melodii - nie chętnie śpiewa piosenkę - robi błędy podczas odtwarzania prostego rytmu - nie realizuje prostych schematów rytmicznych - niekulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

KLASA II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki (A)

 • czyta tekst całymi zdaniami, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki interpunkcyjne;
 • czyta literaturą nie tylko szkolną, ma swoje ulubione książki, czasopisma;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami, potrafi ułożyć samodzielnie opis, opowiadanie, posiada bardzo bogaty zasób słownictwa;
 • poprawnie przepisuje tekst z tablicy, bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu;
 • zna części mowy i potrafi samodzielnie wypisać je z tekstu;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”, „h”;
 • doskonale pisze zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom bardzo dobry (B)

 • czyta bardzo dobrze, wyrazami, uwzględnia znaki interpunkcyjne, rozumie czytany tekst, posiada bogaty zasób słownictwa;
 • wypowiada się krótkimi zdaniami, potrafi ułożyć krótkie opowiadanie;
 • bezbłędnie przepisuje tekst z tablicy, bardzo dobrze pisze z pamięci i ze słuchu;
 • zna części mowy, potrafi wypisać je z tekstu;
 • zna pisownię wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”, „h”;
 • bardzo dobrze pisze zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom dobry (C)

 • czyta sylabami, powoli, czasami tylko uwzględnia znaki interpunkcyjne;
 • wypowiada się wyrazami, z pomocą nauczyciela ułoży krótkie opowiadanie, średni zasób słownictwa;
 • czasem popełnia błędy przy przepisywaniu z tablicy, przy pisaniu z pamięci i ze słuchu;
 • ma niepełne wiadomości o częściach mowy, z pomocą nauczyciela odnajdzie je w tekście;
 • robi błędy w wyrazach z „ó”, „rz”, „ch”;
 • czasem popełnia błędy pisząc zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom dostateczny (D)

 • czyta głosując, rzadko stosuje znaki interpunkcyjne, rzadko rozumie czytany tekst;
 • wypowiada się niechętnie, posiada ubogi zasób słownictwa;
 • popełnia dużo błędów przy przepisywaniu tekstu z tablicy, przy pisaniu z pamięci i ze słuchu;
 • ma duże problemy z odróżnianiem części mowy, ze znalezieniem ich w tekście;
 • popełnia bardzo dużo błędów w pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”;
 • popełnia bardzo dużo błędów pisząc zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom niedostateczny (E)

 • czyta głosując, nie stosuje znaków interpunkcyjnych, nie rozumie czytanego tekstu;
 • wypowiada się bardzo niechętnie, prostymi wyrazami, posiada bardzo ubogi zasób słownictwa;
 • popełnia bardzo dużo błędów przy przepisywaniu z tablicy, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu;
 • nie zna części mowy, nie potrafi odnaleźć ich w tekście;
 • nie zna zasad pisowni z „ó” i „rz”, „ch”;
 • nie potrafi napisać zdań w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki (A)

 • doskonale dodaje i odejmuje w zakresie 100;
 • doskonale mnoży i dzieli w zakresie 30;
 • doskonale zna jednostki: kilogram, metr, litr;
 • potrafi dokonać obliczeń zegarowych, pieniężnych, kalendarzowych;
 • doskonale rozwiązuje równania;
 • doskonale rozwiązuje, układa i przekształca zadania tekstowe;
 • doskonale mierzy długości i kreśli odcinki;
 • zna figury geometryczne.

Poziom bardzo dobry (B)

 • bardzo dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 100;
 • bardzo dobrze mnoży i dzieli w zakresie 30;
 • samodzielnie rozwiązuje równania i zadania tekstowe;
 • samodzielnie dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
 • samodzielnie mierzy długości i kreśli odcinki;
 • zna figury geometryczne.

Poziom dobry (C)

 • dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając niekiedy błędy;
 • popełnia drobne błędy podczas mnożenie i dzielenia w zakresie 30;
 • rozwiązuje równania i zadania tekstowe z pomocą nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
 • rozpoznaje figury geometryczne.

Poziom dostateczny (D)

 • popełnia dużo błędów przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100;
 • popełnia dużo błędów podczas mnożenia i dzielenia w zakresie 30;
 • ma problemy z rozwiązaniem równania i zadania tekstowego;
 • popełnia bardzo dużo błędów przy obliczeniach zegarowych i kalendarzowych;
 • rozpoznaje figury geometryczne z pomocą nauczyciela.

Poziom niedostateczny (E)

 • nie potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100;
 • nie potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30;
 • nie rozumie treści zadań i nie potrafi ich rozwiązać;
 • nie potrafi dokonać obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
 • nie zna figur geometrycznych.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poziom doskonały (A)

 • posiada bardzo rozległą wiedzę o otaczającym świecie;
 • potrafi wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
 • doskonale zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • zna i stosuje zasady higieny osobistej;
 • potrafi wymienić nazwy popularnych warzyw i owoców.

Poziom bardzo dobry (B)

 • posiada bardzo dobrą orientację o otaczającym świecie;
 • umie wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
 • bardzo dobrze zna zasady przechodzenia przez jezdnię;
 • zna i stosuje zasady higieny osobistej;
 • potrafi wymienić kilka warzyw i owoców.

Poziom dobry (C)

 • posiada orientację o otaczającym świecie;
 • z pomocą nauczyciela potrafi wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
 • dobrze zna zasady przechodzenia przez jezdnię;
 • zna zasady higieny osobistej.

Poziom dostateczny (D)

 • posiada słabą orientację o otaczającym świecie;
 • ma problemy z wymienieniem kilku ptaków i ssaków;
 • z pomocą nauczyciela powie, jak należy zachować się na jezdni;
 • nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej.

Poziom niedostateczny (E)

 • nie posiada wiedzy o otaczającym świecie;
 • nie potrafi wymienić ptaków, ssaków;
 • nie zna zasad przechodzenia przez jezdnię;
 • nie przestrzega zasad higieny osobistej.

KLASA III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki

- wypowiada się pięknie, barwnie i komunikatywnie, wielozdaniowo; - zachowuje elementy techniki mówienie: siła głosu, tempo, intonacja – wypowiada się jasno, wyraźnie, w rozwiniętej uporządkowanej logicznej formie na temat własnych przeżyć, lektury, filmów, sytuacji wymyślonych; - posiada bardzo bogate słownictwo; - posługuje się zdaniami złożonymi; - posiada umiejętności wnioskowania i uogólniania; - posiada umiejętności prowadzenia dyskusji na określony temat; - dobrze rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski; - czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji; - czyta cicho ze zrozumieniem, zrelacjonuje przeczytaną treść; - wyszukuje w tekście potrzebne informacje; - chętnie czyta książki, czasopisma; - korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym - pisze kształtnie, czytelnie, estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną. - prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy; - posiada znajomość zasad ortograficznych, pisze bezbłędnie; - pisze bogate formy wypowiedzi (własna twórczość, np. wiersze); - samodzielnie potrafi zredagować opowiadanie, list, zawiadomienie, zaproszenie, notatkę, życzenie; - zna części mowy oraz formy gramatyczne (liczba, rodzaj, czas);

Poziom bardzo dobry

- wypowiada się w sposób przemyślany i poprawny pod względem gramatycznym oraz logicznym; - wypowiada się pełnymi zdaniami, często posługuje się zdaniami złożonymi; - potrafi swobodnie rozmawiać z nauczycielem i innymi uczniami; - posiada bogate słownictwo; - bardzo dobrze rozumie czytany tekst; - opracowane teksty czyta płynnie i poprawnie; - posiada właściwe tempo pisania; - pisze czytelnie i kształtnie; - zna zasady ortograficzne; - zna podstawowe części mowy; - pisze krótkie opowiadania o poprawnej strukturze; - potrafi redagować podstawowe formy użytkowe, np. list, zaproszenie;

Poziom dobry

- wypowiada się chętnie, prostymi zdaniami; - potrafi swobodnie rozmawiać na znane i bliskie tematy; - dość płynnie czyta tekst znany i nieznany; - z pomocą nauczyciela redaguje opowiadanie, opis; - posiada średni zasób słownictwa; - pisze bezbłędnie wyrazy często powtarzane, w wyrazach trudniejszych czasami robi błędy; - czasami popełnia błędy podczas rozpoznawania części mowy; - pisze w dobrym tempie; - poprawnie przepisuje z tablicy;

Poziom dostateczny

- wypowiada się wolno, robi przerwy; - swobodne wypowiedzi są chaotyczne, bardzo często wymagają pomocy ze strony nauczyciela; - posiada niski zasób słownictwa; - tekst nieznany czyta wolno, robiąc błędy; - często popełnia błędy ortograficzne przy przepisywaniu z tablicy i podczas pisania z pamięci i ze słuchu; - ma trudności z rozróżnianiem części mowy;

Poziom niedostateczny

- wypowiada się krótko, używając zdań pojedynczych nierozwiniętych;

- robi błędy gramatyczne w wypowiedziach;

- niechętnie podejmuje rozmowy;

- czyta wolno, przekręca wyrazy i gubi się w czytanym tekście;

- ma kłopoty w poprawnym przepisywaniu tekstu z tablicy;

- nie potrafi redagować dłuższych form wypowiedzi, na dany temat wypowiada się jednym zdaniem;

- posiada wolne tempo pisania;

- nie zna zasad ortograficznych;

- nie rozpoznaje części mowy.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki

- posiada ukształtowane pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego; - potrafi zapisać liczby do 100, do 1000, do 10000; - biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, 1000; - zna i stosuje własności dodawania i odejmowania ( potrafi je zawsze wykorzystać); - zna algorytm działań pisemnych; - biegle, poprawnie mnoży, dzieli w zakresie 100, zna i stosuje ze zrozumieniem własności dzielenia i mnożenia; - zna i stosuje poprawnie ze zrozumieniem kolejności wykonywania działań; - samodzielnie potrafi dokonać analizy zadania tekstowego, samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe; - potrafi układać zadania tekstowe oraz przekształcać je; - potrafi mierzyć, ważyć, płacić samodzielnie ze zrozumieniem; - zna się na zegarze i kalendarzu, dokonuje obliczeń, odczytów samodzielnie ze zrozumieniem; - posiada praktyczną znajomość prostopadłości i równoległości.

Poziom bardzo dobry

- liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; - porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); - biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - bezbłędne podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; - rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - wykonuje obliczenia pieniężne i bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - sprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych; - waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje obliczenia, używając tych miar; - odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - odczytuje temperaturę; - odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; - odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym;posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje obliczenia zegarowe; - rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu;

Poziom dobry

- rzadko popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100; - czasami popełnia błędy podczas mnożenia i dzielenia w zakresie 100; - wykonuje proste obliczenia pieniężne; - zazwyczaj odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym;posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); - zazwyczaj potrafi odczytać temperaturę; - zazwyczaj potrafi odmierzyć płyny różnymi miarkami; - rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - zazwyczaj rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - wykonuje proste obliczenia pieniężne; - mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; zazwyczaj prawidłowo posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; - odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, popełniając tylko nieliczne błędy; - rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt;

Poziom dostateczny

- ma problemy z pojęciem dziesiątkowego systemu pozycyjnego; - potrafi zapisać liczby do 100, ma problemy z zapisaniem liczb do 1000; - często popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100; - ma trudności w zastosowywaniu własności dodawania i odejmowania; - ma kłopoty z mnożeniem i dzieleniem w zakresie 100; - ma trudności w rozwiązywaniu łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka(bez przenoszenia na drugą stronę); - ma trudności w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych, zadań złożonych w ogóle nie potrafi rozwiązać; - ma trudności z wykonaniem prostych obliczeń pieniężnych; - ma trudności z mierzeniem i zapisywaniem wyników pomiaru długości; - ma trudności z ważeniem przedmiotów; - ma trudności ze znajomością zegara; - z pomocą nauczyciela zapisze liczby w systemie rzymskim od I – XII; - z pomocą nauczyciela odczyta temperaturę; - ma problemy z odmierzeniem płynów różnymi miarkami; - ma trudności w nazywaniu podstawowych figur geometrycznych;

Poziom niedostateczny

- popełnia liczne błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100; - nie potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100; - nie potrafi rozwiązać łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka(bez przenoszenia na drugą stronę); - nie potrafi rozwiązać nawet prostych zadań tekstowych; - nie potrafi zastosować własności dodawania i odejmowania; - nie potrafi odczytywać kalendarza; - nie potrafi ważyć przedmiotów; - nie potrafi mierzyć długości; - nie potrafi odmierzyć płynów różnymi miarkami; - nie potrafi wykonać nawet prostych obliczeń pieniężnych; - nie potrafi odczytać i zapisać liczby w systemie rzymskim; - nie potrafi nazwać podstawowych figur geometrycznych;

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Poziom wysoki

- posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku, zawsze stosuje ją w praktyce; - potrafi obserwować różne zjawiska, analizować je, opisywać, a nawet niektóre wyjaśniać; - dostrzega i rozumie związki przyczynowo – skutkowe w świecie przyrody; - wykazuje duże zainteresowanie przyrodą; - zna warunki wpływające na wzrost i rozwój roślin, prowadząc najprostsze zabiegi pielęgnacyjne w hodowli roślin; - nazywa i rozróżnia rośliny uprawne; - rozróżnia i nazywa warstwy lasu oraz potrafi wymienić przykłady roślin tworzących te warstwy; - rozróżnia rodzaje transportu lądowego, wodnego i powietrznego; - zna potrzebne informacje do posługiwania się mapą, planem i wykorzystuje je w praktyce.

Poziom bardzo dobry

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; - opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; - nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; - wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; - wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; - podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek; - zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; - nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żądek); - zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; - dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Poziom dobry

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze; - potrafi opisać życie w jednym, wybranym ekosystemie, np. w lesie; - zna charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; - wymieni niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; - wyjaśnia zależność niektórych zjawisk przyrody od pór roku; - zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; - nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żądek); - z niewielką pomocą nauczyciela wymieni podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; - stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Poziom dostateczny

- z pomocą nauczyciela obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze; - rozróżnia typy krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski; - wymieni nieliczne zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; - ma trudności w nazywaniu części ciała i organów zwierząt i ludzi; - ma trudności w wyjaśnianiu zależności zjawisk przyrodniczych; - ma trudności w wymienieniu podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się;

Poziom niedostateczny

- nie posiada wiedzy o otaczającym świecie; - jest niechętnym obserwatorem przyrody; - nie potrafi rozróżniać elementów środowiska; - nie rozróżnia typów krajobrazów Polski; - nie potrafi wymienić zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; - nie potrafi wyjaśnić zależności zjawisk przyrodniczych; - nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się; - nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Zasady gry „Bank Sukcesów”

 1. Gra przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – III. W grze biorą udział uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami. Trwa ona od 1 października do 31 maja.
 2. Walutą w Banku Sukcesów są punkty (+, -), można je zarobić: zyskać lub stracić.
 3. Uczniowie znają taryfę zysków i strat ustaloną przez nauczycieli.
 4. Każde pozytywne i negatywne zachowanie jest odzwierciedlone w Klasowym Banku Sukcesów (załącznik) w postaci punktów (+, -).
 5. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje od wychowawcy 30 punktów (+) na dobry początek.
 6. Wychowawca kontroluje konta swoich uczniów i określa wynik na koniec semestru.
 7. Punkty (+, -) nanosi nauczyciel. Rodzice powinni codziennie kontrolować kartę dziecka.
 8. Uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów dodatnich (minimum 120) i nie ma żadnego punktu ujemnego (nie wlicza się w to punktów ujemnych, które zostały zniwelowane punktami dodatnimi), a tym samym spełni kryteria wzorowego zachowania zawarte w WSO otrzymuje ZŁOTĄ TARCZĘ
 9. Konieczna jest pozytywna ocena Rady Pedagogicznej.
 10. Z uczniem, który wykazuje największą stratę punktów, zostaje przeprowadzona rozmowa z wychowawcą.
   

Imię i nazwisko

ZACHOWANIE

AKTYWNOŚĆ

PORZĄDEK

KOLEŻEŃSTWO

MUNDUREK

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

ZAANGAŻOWANIE

INNE

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress