TITLE

DESCRIPTION

Statut

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

MILENIUM”

Tekst jednolity z dnia 1 września 2011 r.

ROZDZIAŁ1

PAR.1

Zespół nosi nazwę: „ Zespół Szkolno - Przedszkolny „MILENIUM”.

PAR. 2

W skład zespołu wchodzą: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”

ul. Sienkiewicza 6, 05-120 Legionowo,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

ul. Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo,

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe

ul. Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo.

PAR. 3

Zespól prowadzi spółka cywilna „Milenium” w osobach:

Helena Olkucka – dyrektor zespołu,

Paulina Petrykat-Żmijewska – dyrektor ds. Marketingu i księgowości,

Robert Olkucki – dyrektor ds. Administracji i finansów.

PAR. 4

Osoba prowadząca Zespół sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz pedagogicznych, a w szczególności:

 1. prawidłowości dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem,

 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy pracowników oraz uczniów;

 3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy w placówkach wchodzących w skład Zespołu;

 4. przestrzegania przepisów prawa oświatowego – realizacji podstawy programowej, zasad oceniania, promowania i klasyfikowania, prowadzenia dokumentacji;

 5. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia;

PAR. 5

 1. Osoba Prowadząca Zespól odpowiada za jego działalność.

 2. Do zadań Osoby Prowadzącej należy:

1) zapewnienie odpowiednich warunków działania placówek wchodzących w skład Zespołu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Zespołu;

3) wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;

4) zapewnienie środków finansowych na realizację statutowych zadań Zespołu;

5) zatrudnianie i odwoływanie dyrektora Zespołu;

6) zatrudnianie nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi;

7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości czesnego i wpisowego, a także zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wchodzących w skład Zespołu;

8) decydowanie w sprawach udziału placówek wchodzących w skład Zespołu w większych przedsięwzięciach organizowanych poza siedzibami Zespołu, np. akcjach charytatywnych, festiwalach, festynach.

9) zatwierdzanie Programu Rozwoju placówek wchodzących w skład Zespołu;

10) opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki szkół wchodzących w skład Zespołu;

11) nadawanie statutu oraz zatwierdzanie zmian w statucie Zespołu.

PAR. 6

Siedzibą Spółki Cywilnej „Milenium” jest obiekt przy ul. Piłsudskiego 47 w Legionowie.

ROZDZIAŁ II

ORGANY ZESPOŁU I ICH ZADANIA

PAR. 7

 1. Organami Zespołu są: Dyrektor Zespołu, Rada Pedagogiczna Przedszkola, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna Gimnazjum, Samorząd Uczniowski.

 2. Organy Zespołu – Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski działają na podstawie własnych regulaminów, na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.

 3. Regulaminy organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu Zespołu i obowiązującym prawem.

PAR. 8

Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Osoba Prowadząca Zespół.

PAR. 9

 1. Dyrektor kieruje zespołem, odpowiada za jego bieżącą działalność i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

 2. Do zadań Dyrektora Zespołu należy:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi w Zespole zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) sprawowanie opieki nad uczniami;

3) stwarzanie warunków do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwoju psychofizycznego uczniów;

4) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) decydowanie w sprawach nagradzania i wymierzania kar porządkowych;

6) współdecydowanie wraz z Osobą Prowadzącą w sprawach zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu;

7) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

8) realizowanie zadań związanych z ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace zawodową, rozwojem zawodowym nauczycieli (awansem zawodowym);

9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej;

10) wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

11) dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

12) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13) właściwa organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych w szkole;

14) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć do placówek wchodzących w skład Zespołu i skreślenia ucznia z listy placówek wchodzących w skład Zespołu;

15) przygotowywanie arkusza organizacyjnego placówek wchodzących w skład Zespołu;

16) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

17) ustalanie regulaminów wewnętrznych;

18) współpraca z Osobą Prowadzącą Gimnazjum, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz organami szkoły;

19) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu Zespołu.

PAR. 10

 1. Rady Pedagogiczne tworzą wszyscy nauczyciele, pracujący w poszczególnych placówkach wchodzących w skała Zespołu, ich przewodniczącym jest Dyrektor.

 2. Zebrania rad mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, osoby prowadzącej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. Zebrania rad odbywają się zgodnie z regulaminem obrad, który nie może być sprzeczny ze statutem i musi zawierać:

a) sposób zwoływania zebrań – informacja w książce zarządzeń co najmniej na 7 dni przed zebraniem,

b) sposób podejmowania uchwał, ich głosowanie,

c) sposób prowadzenia protokołu,

d) tryb zgłaszania wniosków itp.

 1. W zebraniach rad Pedagogicznych mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

 2. Opinie i decyzje Rady Pedagogiczne wyrażają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków rady.

 3. Członków Rad Pedagogicznych i osób uczestniczących w zebraniach rad obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na posiedzeniu rad spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły.

 4. Organizację pracy Rad Pedagogicznych poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum należy:

1) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu;

2) zatwierdzanie Paragramów placówek wchodzących w skład Zespołu wraz z jego składowymi;

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji (zgodnie z regulaminem oceniania i promowania);

4) zatwierdzanie WSO i jego ewaluacji;

5) zatwierdzanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki i ich ewaluacji;

6) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego, opiniowanie pracy placówek wchodzących w skała Zespołu, tygodniowego rozkładu zajęć, wniosków dyrektora o odznaczenia dla pracowników;

7) podejmowanie uchwał w sprawie obniżania poziomu wymagań dla uczniów z opiniami PPP;

8) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole;

9) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. Do kompetencji rady Pedagogicznej przedszkola należy:

1) czynny udział w tworzeniu i zatwierdzaniu planów pracy placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie programów wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w przedszkolu;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

4) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia zawodowego, opiniowanie pracy przedszkola, wniosków dyrektora o odznaczenia dla pracowników;

5) wnioskowanie w sprawie nowelizacji statutu;

6) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

PAR. 11

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu.

 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 3. Regulamin powyższy nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 4. SU może przedstawić Radzie pedagogicznej lub dyrektorowi zespołu wnioski i opinie, w sprawach podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo zapoznania się z programem, jego celami i wymogami;

2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

3) prawo do wyrażenia oceny o organizacji pracy szkoły;

4) prawo do wydawania własnej gazety lub innego periodyku;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

4) współdziałania z władzami szkoły w zapewnieniu należytych warunków do nauki;

5) udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posadzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

ROZDZIAŁ III

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PAR. 12

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

PAR. 13

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PAR. 14

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradcy zawodowi - gimnazjum).

 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów,

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,

 4. innymi szkołami i placówkami,

 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

PAR. 15

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. ucznia,

 2. rodziców ucznia,

 3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

 5. asystenta edukacji romskiej,

 6. pomocy nauczyciela.

PAR. 16

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,

 2. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - gimnazjum

 2. porad i konsultacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

PAR. 17

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

 2. Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 3. Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.

 4. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.

 5. Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

PAR. 18

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

PAR. 19

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 2. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

PAR. 20

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

 3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

 4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

PAR. 21

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

 2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

PAR. 22

(dotyczy Gimnazjum)

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizowane są w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz doradcy zawodowi i inni specjaliści.

PAR. 23

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

PAR. 24

1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu

rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; w gimnazjum: doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

PAR. 25

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

 1. Zespół tworzony jest dla:

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

PAR. 26

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

PAR. 27

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

PAR. 28

(Gimnazjum)

1. Zadaniem doradcy zawodowego jest:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

c) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Dyrektor zatrudnia doradcę zawodowego w szkole lub wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

ROZDZIAŁ IV

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA”

PAR. 29

Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”.

PAR. 30

Siedziba przedszkola mieści się w Legionowie przy ul. Sienkiewicza 6.

PAR. 31

Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym w rozumieniu art. 82 Ustawy o systemie oświaty.

PAR. 32

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje właściwy Kurator Oświaty.

PAR. 33

Do podstawowych celów i zadań przedszkola należy:

 1. Zapewnienie opieki, wychowania, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

 2. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 3. Organizowanie różnorodnej aktywności dziecka: umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej, konstrukcyjnej opartej na zabawie;

 4. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

 5. Zapewnienie prozdrowotnych warunków wychowania i opieki;

 6. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

 7. Kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w układach interpersonalnych;

 8. Ochrona i poszanowanie godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych;

 9. Ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania do we współpracy z rodzicami, opiekunami, specjalistami, organizacjami współdziałającymi;

 10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, pomoc w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej;

a) informowanie na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka;

b) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

PAR. 34

Cele i zadania dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka nauczyciele realizują w ramach obszarów edukacyjnych:

 1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.

 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.

 4. Budowanie systemu wartości.

PAR. 35

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę od momentu oddania do momentu ich odebrania przez rodziców (opiekunów). Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci sa pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne, zajęcia grupowe zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli sali, terenu, ogrodu pod kątem bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu oraz do zapewnienia dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku.

 3. Wszelkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgadniane z dyrektorem. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia kartę wycieczki z podaniem liczby opiekunów towarzyszących dzieciom, z uwzględnieniem zasady, że na 10 dzieci przypada minimum 1 osoba dorosła.

 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

 5. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe.

Rodzice mają obowiązek poinformować nauczyciela o chorobie dziecka, a nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę.

PAR. 36

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest 6 oddziałów obejmujących dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25,

 3. Przedszkole jest placówką zlokalizowaną w jednym budynku.

PAR. 37

 1. Praca wychowawcza – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową.

PAR. 38

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas trwania zajęcia dydaktycznego w przedszkolu jak również zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 • dzieci w wieku 3 – 4 lata około 15 – 20 minut;

 • dzieci w wieku 5 lat około 25 – 30 minut;

3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

PAR. 39

 1. Organizację pracy przedszkole określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

PAR. 40

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Osobę Prowadzącą Przedszkole.

 2. Dzienny czas pracy przedszkola od 07:00 do 17:00 ustalony przez Osobę Prowadzącą na wniosek dyrektora Zespołu i rady pedagogicznej może ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

 3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

PAR. 41

 1. Do zadań nauczyciela należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;

2) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

3) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń;

4) kierowanie i inspirowanie działalności dziecka poprzez tworzenie sytuacji wychowawczych oraz dostarczenie dzieciom wiadomości z zastosowaniem różnych metod i form pracy dydaktycznej;

5) poznanie możliwości psychofizycznych każdego dziecka oraz podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które go potrzebują;

6) działanie stymulujące rozwój zainteresowań i zdolności w stosunku do dzieci, których możliwości rozwojowe są wyższe od przeciętnych;

7) codzienne przygotowanie się do pracy i systematyczne prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć, miesięczne plany wychowawcze – dydaktyczne, obserwacje, plan współpracy z rodzicami;

8) tworzenie właściwej atmosfery pracy;

9) podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjno - – wychowawczych zleconych przez dyrektora;

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz zdrowotną.

 1. Nauczyciel pracując w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

 2. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego, opiekuna – konsultanta wyznaczonego do odbycia stażu, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

 3. Do obowiązków kucharza w przedszkolu należy:

1) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;

2) przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o racjonalne ich zużycie;

3) prowadzenie magazynu podręcznego;

4) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;

5) pobieranie i przechowywanie zgodnie z przepisami prób żywieniowych;

6) uczestnictwo w ustalaniu jadłospisów;

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

 1. Do obowiązków woźnej w przedszkolu należy:

1) utrzymywanie idealnej czystości w pomieszczeniach powierzonych jej opiece;

2) utrzymanie w czystości i stanie używalności powierzonego jej sprzętu gospodarczego, mebli i naczyń;

3) pełna obsługa przy posiłkach: podawanie, sprzątanie, zmywanie z zachowaniem warunków higienicznych;

4) rozkładanie i składanie leżaków, wykonywanie prac pomocniczych przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci;

5) pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczycielkę zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

PAR. 42

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1) ochrony i opieki psychicznej i fizycznej ze strony wszystkich pracowników przedszkola;

2) rozwoju osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata;

3) poszanowanie jego godności i poczucia własnej wartości;

4) swobodnego działania i zabaw zgodnie z jego zainteresowaniami przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;

5) swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb.

 1. Przedszkole ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka w zakresie mozliowści placówki.

 2. Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowankowie przedszkola mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a szczególnie:

 • dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci;

 • organizowanie zajęć i zabaw na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego;

 • zapewnienie bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu;

   1. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

   2. życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu.

PAR. 43

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, a także mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;

2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy nauczyciela, a osobie prowadzącej opinii o pracy przedszkola.

2. Rodzice mają prawo do uczestnictwa w:

1) zebraniach ogólnych organizowanych przez dyrektora;

2) spotkaniach z nauczycielami i specjalistami;

3) zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych;

4) w innych formach działalności przedszkola.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i punktualnie przyprowadzać dziecko do przedszkola;

2) regularnie i terminowo uiszczać opłaty za przedszkole.

PAR. 44

 1. Decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Zespołu lub powołana przez niego komisja.

 2. Przy zapisie dziecka do przedszkola rodzice dokonują jednorazowej wpłaty (wpisowego), która nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ V

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. JANA PAWŁA II

PAR. 45

Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.

PAR. 46

Siedziba szkoły mieści się przy ul. Piłsudskiego 47 w Legionowie i przy ul. Modlińskiej 105A w Jabłonnie.

PAR. 47

Szkoła jest niepubliczną sześcioklasową szkoła podstawową, w rozumieniu art. 8 oraz art. 82 i 85 Ustawy o systemie oświaty, z odziałem przedszkolnym.

PAR. 48

Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Kurator Oświaty.

PAR. 49

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości określony przez Kościół Katolicki (postępowanie zgodnie z dekalogiem i Przykazaniem Miłości).

PAR. 50

Szkoła zapewnia uczniom realizacje obowiązku szkolnego oraz pełny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny. Jednocześnie realizuje cele i zadania określone dla tego typu szkół w Ustawie o systemie oświaty.

PAR. 51

Szkoła kształci dzieci od klasy „0” do VI. Oddział klasowy liczy do 18 osób.

PAR. 52

Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkoły podstawowej.

PAR. 53

 1. Planem nauczania szkoły jest aktualny plan nauczania szkoły podstawowej zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

 2. Organizacja pracy szkoły jest zgodna z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 3. W pierwszym etapie edukacji w szkole stosujemy ocenianie opisowe bieżące, klasyfikacyjne i końcoworoczne.

 4. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:

1) po pierwszym semestrze, który trwa od września do stycznia (ocena śródroczna);

2) po drugim semestrze, który trwa od lutego do czerwca (ocena końcoworoczna).

 1. Przedmiotem oceny jest samodzielność dziecka w myśleniu i działaniu, sprawność w działaniu indywidualnym dziecka, zaangażowanie i osobista motywacja dziecka do nauki.

 2. Ocena jest wyrażona w formie indywidualnej charakterystyki, opisu, komentarza nauczyciela dotyczącego danego ucznia.

 3. W ocenianiu bieżącym (codziennym) stosujemy trzy określenia: wspaniale, dobrze, musisz popracować wraz z komentarzem nauczyciela dotyczącym postępów danego ucznia i jego rozwoju oraz stemple: słoneczko z promykami, słoneczko uśmiechnięte, słoneczko smutne.

 4. W ocenianiu zachowania stosujemy określenia: bardzo dobrze, popraw się oraz stemple: słoneczko z promykami, słoneczko uśmiechnięte, słoneczko smutne wraz z komentarzem nauczyciela.

 5. Nauczyciel gromadzi informacje, spostrzeżenia, obserwacje dotyczące rozwoju i osiągnięć uczniów w kartach osiągnięć uczniów.

 6. Dokumentacja oceny opisowej są karta wstępnej obserwacji ucznia (kl. I), karta oceny opisowej, świadectwo oceny opisowej.

 7. Ocena opisowa jest wyrażona w formie indywidualnej charakterystyki ucznia, bez porównywania go do innych dzieci.

 8. Nauczyciel opisując osiągnięcia uczniów w końcoworocznej ocenie określa również ich poziom przy użyciu określeń: poziom doskonały (A), poziom wysoki (B), poziom zadowalający (C), poziom niski (D).

 9. W ocenie śródrocznej ma obowiązek dać wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.

 10. W drugim etapie kształcenia dokonuje się oceniania dwa razy w ciągu roku:

1) po pierwszym semestrze, który trwa od września do stycznia;

2) po drugim semestrze, który trwa od lutego do czerwca.

 1. Bieżące ocenianie i śródroczne ocenianie klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali ocen:

Nazwa pełna stopnia

Stosowane skróty

Symbol cyfrowy

Celujący

Cel

6

Bardzo dobry

Bdb

5

Dobry

Db

4

Dostateczny

Dst

3

Dopuszczający

Dop

2

Niedostateczny

Ndst

1

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach plus (+), minus (-), ale tylko w ocenach cząstkowych oraz wykrzyknik (!) przy ocenie niedostatecznej, jeżeli uczeń nie podejmuje żadnego wysiłku, aby wykonać pracę, bądź odmówi napisania sprawdzianu, klasówki lub przyjścia do odpowiedzi.

16. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

17. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zapoznaniu się z opinią nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz rówieśników ucznia, jak i samoocena ucznia.

18. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

19. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej wychowawca klasy zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

20. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

21. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 1 godzina tygodniowo – minimalna liczba ocen 3, w przypadku zajęć realizowanych w wymiarze 2 godziny tygodniowo minimalna liczba ocen 5, w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych systematyczna minimum raz w miesiącu.

22. Ocenie podlegają:

1) sprawdziany pisemne (kartkówki, testy, prace klasowe);

2) praca ucznia na lekcji (odpowiedź ustna, aktywność, współudział w prowadzeniu zajęć, praca w grupie);

3) samodzielna praca domowa ucznia.

23. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

24. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

25. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

26. W dokumentacji szkoły znajduje się WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - dokument, w którym szczegółowo opisano nasz system. Jest on do wglądu wszystkim zainteresowanym.

PAR. 54

Obowiązkowe zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz. 08:00 a kończą o 15:00.

PAR. 55

Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za

jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo uczniów.

PAR. 56

Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów i dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

PAR. 57

Nauczyciel powinien rozpoznawać sytuacje i potrzeby swoich wychowanków i otaczać ich możliwie zindywidualizowaną opieką. Wspólnie z uczniami i rodzicami podejmuje działania integrujące wspólnotę klasy.

PAR. 58

Nauczyciele i wychowawcy realizują program wychowawczy szkoły i wspierają wychowawczą rolę rodziny.

PAR. 59

 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi przestrzeganie praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 2. Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka uczniowie maja prawo do:

1) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki;

2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;

3) sprawiedliwej i obiektywnej oceny ich pracy i wyników w nauce;

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania i godności osobistej;

5) swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb.

PAR. 60

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania regulaminu szkoły;

 2. uczestniczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 3. uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

 4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i wychowawców;

 5. wypływającego z wyznawanych wartości stosunku do kolegów i innych osób;

 6. godnego reprezentowania swojej szkoły.

PAR. 61

Nagrody i kary stosowane w szkole określa regulamin szkolny.

PAR. 62

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu lub powołana przez niego Komisja.

PAR. 63

 1. Przyjęcie dziecka do szkoły jest poprzedzone rozmową Dyrektora z rodzicami oraz rozmową kandydata z psychologiem lub wychowawcą.

 2. Niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do pierwszej klasy jest spełnienie przez niego tzw. dojrzałości szkolnej.

 3. Niezbędnym warunkiem kontynuowania nauki w szkole jest zawarcie corocznie przez przedstawiciela ustawowego dziecka ze szkołą umowy o uczęszczanie dziecka do szkoły w kolejnym roku szkolnym, stanowiącej załącznik do Statutu.

PAR. 64

Uczeń może być skreślony z listy w następujących przypadkach:

   1. jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka przez dwa kolejne miesiące nie zapłacą czesnego;

   2. jeżeli własnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i pozostałych uczniów;

   3. jeżeli własna postawą i zachowaniem oddziaływuje w sposób demoralizujący na kolegów;

   4. jeżeli pali papierosy, spożywa alkohol i używa narkotyki na terenie i poza terenem szkoły;

   5. jeżeli uzyska z zachowania ocenę nieodpowiednią;

   6. jeżeli systematycznie lekceważy obowiązki szkolne (nie odrabia lekcji, opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia);

   7. jeżeli uczeń nie postępuje zgodnie z regulaminem szkoły;

   8. jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców;

   9. jeżeli nie uzyska promocji do następnej klasy.

ROZDZIAŁ VI

NIEPUBLICZNE EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE

PAR. 65

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe zwane dalej Gimnazjum jest szkołą niepubliczną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

PAR. 66

Siedziba Gimnazjum mieści się w wynajętym budynku Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 47.

PAR. 67

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie.

PAR. 68

Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata i kończy się w ostatnim roku nauki egzaminem zewnętrznym dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

PAR. 69

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

PAR. 70

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oreaz podstawy programowej, uwzględniając program wychowawczy, program profilaktyki oraz program rozwoju gimnazjum stanowione w odrębnych dokumentach.

PAR. 71

 1. Gimnazjum w szczególności realizuje następujące zadania:

   1. Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

   2. Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych;

   3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela;

   4. Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ja wykonujących;

   5. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych;

   6. Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;

   7. Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

2. Gimnazjum zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:

1) Umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia;

2) Wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość,

samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość;

3) Opanował niezbędne umiejętność, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy

i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł

informacji;

4) Zdobywał przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów

pracy;

5) Doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji;

6) Posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi;

7)Nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji środowiska;

8)Rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

PAR. 72

 1. Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego tj. Intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.

 2. Gimnazjum wyposaża w wiedzę:

1) o człowieku i społeczeństwie,

2) problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju,

3) kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,

4) nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

 1. Gimnazjum wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

 2. Gimnazjum respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 3. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 4. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:

1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej;

2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych;

3) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych;

4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów;

5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania;

6) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu;

7) przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów;

8) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów;

 1. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

1) realizacje tematyki lekcji z wychowawcą;

2) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy;

3) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych;

4) organizację apeli tematycznych;

5) organizację apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi;

6) poranne modlitwy;

7) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

PAR. 73

 1. Zadania opiekuńcze szkoły:

1) Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;

2) Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach;

3) Przestrzeganie zarządzeń w sprawie organizowania Szkolnego Ruchu Turystyczno-Krajoznawczego;

4) Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

 1. Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych;

2) Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy;

3) Stałą współpracę z lekarzem i stomatologiem w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej;

4) Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

PAR. 74

 1. Podstawową jednostka organizacyjną Gimnazjum jest oddział, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem i programem nauczania w danej klasie.

 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 20.

 3. oddział można podzielić na grupy, jeżeli wynika to ze specyfiki prowadzonych zajęć.

 4. W zależności od potrzeb Osoba Prowadząca może utworzyć oddział dwujęzyczny, w którym nauczanie odbywać się będzie w języku polskim i obcym – nowożytnym.

 5. Nauczanie w oddziale dwujęzycznym odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

PAR. 75

 1. W zależności od potrzeb i woli rodziców Gimnazjum organizuje zespoły dzieci uczących się przedmiotów nadobowiązkowych, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze oraz nauczanie indywidualne.

 2. Sposoby organizacji i pracy zespołów wymienionych w punkcie 1 w każdym roku szkolnym określa Dyrektor Gimnazjum.

PAR. 76

 1. Okresem przeznaczonym na realizacje programu nauczania w danej klasie jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

 1. Terminy rozpoczynania, zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

PAR. 77

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

 2. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza Osoba Prowadząca Szkołę.

 3. Na podstawie arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 4. Podstawową forma pracy Gimnazjum sa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, czas przerw miedzy lekcyjnych ustala Dyrektor Gimnazjum.

 5. Lekcje mogą być łączone w bloki w celu realizacji podstaw programowych i szkolnego zestawu programów, uwzględniającego ścieżki edukacyjne.

 6. Zajęcia lekcyjne i nadobowiązkowe prowadzone sa w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki, sali sportowej, terenowych urządzeniach kultury fizycznej lub za zgodą Dyrektora – poza obiektem i terenem Gimnazjum.

 7. Prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcza prowadzi nauczyciel. Jest on odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekowała się danym zespołem klasowym w ciągu całego etapu edukacyjnego.

PAR. 78

Zasady promowania i klasyfikowania uczniów określa prawo oświatowe w tym zakresie oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

PAR. 79

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do Gimnazjum jest:

1) przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen powyżej 4.0;

2) zaliczenie testu ze znajomości języka angielskiego;

 1. przyjęcie ucznia następuje po uiszczeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wpisowego oraz zawarciu umowy cywilno-prawnej rodziców z Osoba Prowadzącą określającej warunki uczęszczania dziecka do Gimnazjum.

 2. Absolwenci Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zostają przyjęci do Gimnazjum pod warunkiem:

1) ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen minimum 3,5;

2) deklaracji ze strony rodziców w postaci uiszczenia wpisowego ustalonego dla Gimnazjum.

PAR. 80

 1. Skreślenie ucznia z listy może nastąpić w przypadku:

1) dwumiesięcznego zalegania z opłacaniem przez rodziców czesnego z tytułu nauki dziecka w Gimnazjum bez podania Osobie Prowadzącej przyczyn zadłużenia;

2) na wniosek rady Pedagogicznej złożonym z powodu:

 • otrzymania przez ucznia oceny nagannej z zachowania;

 • nie uzyskania przez ucznia promocji do następnej klasy.

PAR. 81

 1. Decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje Dyrektor Gimnazjum.

 2. Decyzja Dyrektora, o której mowa w punkcie 1, jest decyzja administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 3. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów Gimnazjum przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

PAR. 82

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo do:

1) zapoznania się z Programem Szkoły, a w szczególności z Programem Wychowawczym, Profilaktyki i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

2) rzetelnej informacji na temat dziecka. Jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności;

3) uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci;

4) wyrażania i przekazywania Osobie Prowadzącej, poprzez Dyrektora Gimnazjum, opinii na temat pracy szkoły;

5) wnioskowania o zmianę wychowawcy klasy dziecka;

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

1) dopilnowania regularnego uczęszczania dziecka do szkoły, w razie nieobecności dziecka w szkole usprawiedliwiania jego nieobecności najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu do szkoły;

2) zapewnienia dziecku podstawowych podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z realizowanym programem;

3) dbania o codzienny wygląd i strój dziecka;

4) kontaktowania się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia;

5) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami i Dniach Otwartych organizowanych jednego dnia każdego miesiąca nauki;

6) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych i nauki;

7) przyjmowania odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez dziecko szkody;

8) regularnego i terminowego opłacania czesnego za naukę dziecka.

 1. Do zadań rodziców należy współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Osobą Prowadzącą Gimnazjum i innymi instytucjami celem optymalizacji realizowania zadań szkoły:

1) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym celem zapewnienia realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;

3) pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie wycieczek i różnych imprez szkolnych.

PAR. 83

 1. Gimnazjum zapewnia każdemu uczniowi przestrzeganie praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 2. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły;

3) wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania;

4) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

5) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;

6) wyrażania opinii dotyczących życia szkoły;

7) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

8) uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę;

9) odpoczynku na okres przerw świątecznych i ferii – nie zadaje się obowiązkowych prac domowych;

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzonej na bieżąco, oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności;

11) dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego ( w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy;

12) pomocy ze strony kolegów.

 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;

3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności;

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6) przestrzegania ustalonych zasad i zarządzeń porządkowych obowiązujących w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7) dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz poznawania, szanowania i wzbogacania jej tradycji;

8) dbania o piękno mowy ojczystej;

9) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

PAR. 84

 1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę.

 2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwałę wychowawcy klasy wobec oddziału,

2) pochwałę dyrektora wobec szkoły,

3) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę rzeczową,

6) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

7) wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów,

8) przyznanie odznak, tytułów szkolnych.

PAR. 85

 1. Jeżeli uczeń zaniedbuje obowiązki szkolne, nie stosuje się do zarządzeń organów szkoły, ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników podlega karze porządkowej.

 2. Jeżeli uczeń własnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i pozostałej społeczności Gimnazjum, wnosi na teren szkoły przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu osób przebywających na terenie placówki (petardy, wskaźniki laserowe itp.), wnosi na teren szkoły czasopisma o treści pornograficznej, posiada i zażywa narkotyki, alkohol, pali papierosy podlega karze dyscyplinarnej.

 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 4. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) Porządkowe:

a) odsunięcie od wycieczki szkolnej o charakterze rekreacyjnym lub innej imprezy szkolnej,

b) upomnienie wychowawcy klasy,

c) upomnienie dyrektora szkoły.

2) Dyscyplinarne:

a) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

b) nagana dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

c) skreślenie ucznia z listy uczniów.

PAR. 86

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece na wszystkich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz jakość i wyniki swej pracy.

 2. Nauczyciel ma prawo do:

1) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz specjalistycznych placówek i instytucji oświatowo-naukowych;

2) bezpłatnego zaopatrzenia w środki dydaktyczne i podręczniki;

3) korzystania z wszystkich pomieszczeń szkolnych w celu realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego;

4) ochrony swojej godności, swobodnego wyrażania myśli i przekonań oraz wyznawania religii – jeżeli to nie narusza dobra innych;

5) wnioskowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Gimnazjum;

6) wyboru metod, form i środków pracy dydaktycznej;

7) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych;

8) oceny pracy oraz dorobku zawodowego.

 1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) poznania osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowania ich rozwoju psychofizycznego, poznawania i kształtowania uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

2) rzetelnego i systematycznego przygotowania sie do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

3) prawidłowego realizowania programu nauczania i dążenia do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

4) doskonalenia zawodowego, troski o warsztat pracy i wyposażenia pracowni,

5) stwarzania warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowania umiejętności dobrze zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej i indywidualnej,

6) kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażania do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

7) upowszechniania samorządności jako metody wychowawczej,

8) ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia,

9) systematycznej współpracy z domem rodzinnym uczniów,

10) zachowania bezstronności w ocenie uczniów,

11) poinformowania uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o realizowanym programie i wymogach edukacyjnych,

12) dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie opinii (orzeczenia) poradni psychologiczno-pedagogicznej,

13) poinformowania uczniów o ich prawach i obowiązkach.

 1. Zadania nauczyciela-wychowawcy:

1) Programowanie i organizacja procesu wychowania w zespole, w szczególności:

a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;

b) rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami, a społecznością szkoły;

c) podejmowanie działań wdrażających zespół klasowy do samowychowania i samorządności;

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami w nauce;

e) współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;

f) prowadzenie dokumentacji klasowej i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne).

 1. Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy:

1) współdecydowanie z samorządem klasowym i rodzicami o programie i planie działań wychowawczych;

2) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od Dyrektora szkoły;

3) ustalanie oceny z zachowania zgodnie z zapisami WSO;

4) stosowanie własnych form nagradzania i motywowania ucznia w porozumieniu z klasowa radą rodziców i dyrekcją szkoły;

5) wnioskowanie do dyrekcji szkoły, służby zdrowia i placówek specjalistycznych w sprawach dotyczących rozwiązania problemów zdrowotnych swoich wychowanków.

 1. Nauczyciel-wychowawca odpowiada:

1) służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;

2) Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków podczas wszystkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

3) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

4) za poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej;

5) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

PAR. 87

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy.

PAR. 88

 1. Gimnazjum może obrać sobie patrona w osobie lub instytucji historycznej uosabiającej ideały przyświecające społeczności szkolnej.

 2. Gimnazjum może posiadać godło i sztandar oraz własny ceremoniał szkolny.

ROZDZIAŁ VII

PAR. 89

Budżet Zespołu tworzy się z opłat rodziców oraz dotacji budżetowej, której wysokość określają odrębne przepisy.

PAR. 90

Dotacja, o której mowa w par. 89 podlega rozliczeniu wobec organu dotującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

PAR. 91

Zespół używa pieczęci i stempla według ustalonego wzoru.

PAR. 92

Tekst niniejszego statutu może być nowelizowany na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej przez Osobę Prowadzącą Zespół.

PAR. 93

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentacje bieżącą i archiwalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

PAR. 94

 1. Statut nadaje oraz wprowadza zmiany Osoba Prowadząca Zespół.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress