TITLE

DESCRIPTION

Regulamin szkoły

REGULAMIN Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II § 1 1. Regulamin (zwany też Regulaminem Szkoły) obowiązuje wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców. § 2 2. Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma: 1) prawo do poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony pozostałych członków, 2) obowiązek do poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych członków społeczności. § 3 1. Uczeń ma prawo do: 1) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz właściwej organizacji imprez pozaszkolnych, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki; 2) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych; 3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 5) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp. zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, zleceniami nauczycieli oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 6) uzyskania informacji na temat programu nauczania oraz kryteriów oceny wiedzy i umiejętności ze strony wszystkich uczących go nauczycieli; 7) zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych; 8) brania pod uwagę przez nauczyciela fizycznych możliwości odrabiania zadania, np. z dnia na dzień, z piątku na poniedziałek; 9) przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych; 10) pełnego wykorzystywania przerw międzylekcyjnych; 11) pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w nadrabianiu materiału, jeśli zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych; 12) rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości – zgodnie z opisem w Wewnątrzszkolym Systemie Oceniania; 13) jawnej i umotywowanej oceny przez nauczyciela; 14) poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach na miesiąc przed radą klasyfikacyjną; 15) brania udziału w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci zarządu samorządu uczniowskiego i rad klasowych; § 4 A. Obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma obowiązek: 1) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytety, 2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, chronić własne życie i zdrowie, 3) uczyć się rzetelnie i systematycznie, starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, 4) być przygotowanym do każdej lekcji z zakresu materiału, który jest podstawą do realizacji tematu lekcji bieżącej, 5) aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać ustalonych przez nauczycieli zasad i porządku, 6) uzupełniać braki wynikające z nieobecności, 7) usprawiedliwiać każdą nieobecność, a) każdy uczeń zobligowany jest do noszenia odrębnego zeszytu (zwanego „zeszytem usprawiedliwień”), w którym umieszczane są usprawiedliwienia nieobecności wpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) z datą nieobecności i podpisem oraz wklejane są zwolnienia lekarskie, b) uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności: w klasach IV-VI do najbliższej godziny wychowawczej, a w klasach I-III w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. 8) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, 9) nie opuszczać terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły, do końca swoich ostatnich zajęć lub odwozu, 10) przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub inny środków psychoaktywnych na terenie szkoły, jak i poza nią, 11) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu, 12) naprawiać szkody powstałe z jego winy, za dokonanie zniszczeń uczeń odpowiada materialnie, 13) przychodzić do szkoły w mundurku szkolnym, 14) zakładać obuwie zmienne, 15)w pomieszczeniach szkolnych (klasy, korytarz, itp.) zdejmować odzież wierzchnią (kurtki, czapki, itp.), 16) zachowywać się godnie i kulturalnie, 17) wyglądać schludnie i skromnie, dbać o higienę osobistą, 18) mieć strój galowy na uroczystości szkolne oraz egzaminy sprawdzające, 19) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: a) sprzeciwiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wulgarności, b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, c) szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność. B. Zabronione jest: farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci, zakładanie tipsów, noszenie wyzywających strojów, kolczyków w nosie i innych częściach ciała. C. Uczeń nie może wchodzić i przebywać w pokoju nauczycielskim bez zgody nauczyciela. D. Zasady regulujące używanie telefonów komórkowych: 1) rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany i używany przez dziecko telefon komórkowy, 2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (powinny być wyłączone i schowane w teczkach lub oddane do depozytu), 3) pomiędzy zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany wyłącznie poza budynkiem szkoły, 4) zakazuje się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego, 5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu i przekazanie do „depozytu” (aparat zostaje wyłączony i przekazany do sekretariatu szkoły, gdzie odbiera go rodzic (prawny opiekun) ucznia, 6) uczeń, który naruszył zasady używania telefonów komórkowych otrzymuje punkty ujemne z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. § 5 1. Strój galowy to: 1) biała koszula lub bluzka koszulowa, 2) czarne lub granatowe spodnie (nie dresy) bądź spódnica. 2. Mundurek szkolny to czerwona koszulka polo z logo szkoły oraz granatowa polarowa bluza z logo szkoły . 3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, odpowiednio dostosowany do sali gimnastycznej i warunków atmosferycznych podczas zajęć na boisku sportowym. § 6 1. Zasady działania rzecznika spraw uczniowskich: 1) Rzecznik spraw uczniowskich wybierany jest spośród nauczycieli pracujących w szkole w sposób demokratyczny przez wszystkich uczniów naszej szkoły raz na pięć lat. Wybory odbywają się w październiku roku szkolnego, na który przypada zmiana kadencji. 2) Jeżeli dany nauczyciel nie może pełnić funkcji rzecznika do końca kadencji, to dyrektor zarządza nowe wybory przed upływem kadencji. 3) Samorząd uczniowski może złożyć do dyrektora wniosek o odwołanie rzecznika i powołanie nowego. Wówczas dyrektor w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przeprowadza referendum w sprawie odwołania rzecznika spraw uczniowskich. 4) W referendum, o którym mowa w pkt. 3) biorą udział wszyscy uczniowie szkoły i decyduje zwykła większość głosów, a w przypadku równej ilości głosów – decyduje głos przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 5) Jeżeli w wyniku referendum, o którym mowa w pkt. 3) rzecznik spraw uczniowskich zostanie odwołany, dyrektor w ciągu 30 dni od dnia referendum ogłasza wybory nowego rzecznika. 6) Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów. 7) Uczniowie kierują swoje sprawy do rzecznika tylko w tych przypadkach, w których wychowawca nie rozwiązał zaistniałego problemu. 8) Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście. 9) Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy. 10) Rzecznik po rozpatrzeniu sprawy wydaje opinię, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informacje o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły. 11) Rzecznik może być mediatorem między stronami. § 7 1. Nagrody: 1) Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grapa uczniów. 2) Nagroda może być przyznana za: a) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami oraz przykładne zachowanie w klasach I-III dla uczniów wyróżniających się, a w klasach IV-VI od średniej oceny 4,75 i wyżej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, b) wzorową frekwencję, c) aktywną pracę w organizacjach szkolnych, d) pomoc innym oraz innego rodzaju pożyteczne działania na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego e) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych i innych. 3) Nagroda może być przyznana w następującej formie: a) pochwała udzielona na forum klasy lub szkoły, b) uzyskanie punktów plusowych (wg WSO), c) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy, szkoły, rady pedagogicznej, rodziców, d) uzyskanie nagrody dla absolwentów klas VI w różnych kategoriach, e) wręczenie listu pochwalnego dla rodziców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, f) uzyskanie nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego, g) uzyskanie statuetki „najlepszy z najlepszych” – dla uczniów klas IV-VI (średnia ocen 5,5 i wyżej oraz wzorowe zachowanie), 4. Kary: 1) Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów. 2) Kara może być udzielona za: a) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, b) nieprzestrzeganie zarządzeń, c) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych, d) nieprzestrzeganie przepisów prawa. 3) Kara może być udzielona w następującej formie: a) wpis ujemnych punktów (według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania) b) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela indywidualnie bądź na forum klasy lub szkoły c) zawieszenie prawa do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, reprezentowania szkoły na zewnątrz, d) skreślenie ucznia z listy uczniów. § 8 Rodzice ( opiekunowie prawni) mają prawo do: zapoznania się z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postepów w nauce, przyczyn trudności; uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci; wyrażania i przekazywania poprzez wychowawcę, dyrektora szkoły Osobie Prowadzącej opinii na temat pracy szkoły; wnioskowanie o zmianę wychowawcy klasy dziecka. Rodzice ( opiekunowie prawni ) mają obowiązek: dopilnowania reguralnego uczęszczenia dziecka do szkoły, w razie nieobecności dziecka w szkole usprawiedliwiania nieobecności najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu do szkoły; zapewnienia dziecku podstawowych podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z realizowanym programem; dbania o codzienny wygląd i strój dziecka; kontaktowanie się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w sprawach postepów w nauce i zachowania ucznia; uczestniczenia w zebraniach z rodzicami i tzw. Dniach Otwartych organizowanych jednego dnia każdego miesiąca nauki; zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych i nauki; przyjmowanie odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez dziecko szkody; punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy; regularnego i terminowego opłacania czesnego za naukę dziecka. Do zadań Rodziców należy: współdziałanie ze środowiskiem lokalnym celem zapewnienia realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły; udzielania pomocy Smorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole; pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie wycieczek i różnych imprez szkolnych. §9 1. Postanowienia końcowe. 1) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem szkolnym i radą rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 2) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani ani w żaden inny sposób prześladowani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze strony dyrektora szkoły i rzecznika praw uczniowskich. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.1999r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress